Reakcia na článok uverejnený v Piešťanskom týždni 3.3.2015 s názvom Trvalkový záhon v mestskom parku má stať 77-tisíc eur

Vyťahovanie jednotlivých položiek z krycieho listu rozpočtu bez vysvetlenia súvislostí nepovažujeme za objektívnu metódu podávania skutočností.

Položkové rozpočty pre projektové dokumentácie sa štandartne spracovavajú podľa Cenníkov stavebných prác CENKROS. Ceny uvádzané v článku, sú cenami rozpočtovými z týchto cenníkov. Každý odborník z praxe vie, že ceny uvádzané v týchto cenníkoch nezodpovedajú reálnym sumám, za ktoré dielo možno obstarať. Vo výberovom konaní sa vyberá zhotoviteľ diela podľa najnižšej ceny. Prax hovorí o znížení ceny až o 30 % oproti cene rozpočtovanej.

Všetky ceny ohľadne záhona uvádzané v článku sú cenami za založenie a následnú dokončovaciu starostlivosť, tj. v období 2 roky po založení. Nejedná sa teda iba o cenu na založenie záhona, pričom starostlivosť o záhon v prvom a dalších rokoch je možné prenechať správcovi zelene namiesto externej firmy.

Poďme sa teda bližšie pozrieť na jednotlivé kľúčové body.

Vyjadrenie 1: „Už len ich asanácia (líp v stredovom páse promenády) by zaťažila mestskú kasu sumou jedenásťapoltisíc eur“

Reakcia 1: Suma jedenásťapoltisíc eur je cenníková položka, ktorá presahuje a hlboko sa odlišuje od reálnej sumy, za ktorú sa práca dá zaobstarať. Podstatné však je, že tak isto ako iné výruby a záhradnícke práce v meste toto vedia vo vlastnej réžii zaobstarať technické služby, takže mestská kasa by sa určite nezaťažila uvádzanou sumou. S týmto sa pri spracovávaní projektu aj počítalo.

Vyjadrenie 2: „Nahradenie líp v stredovom páse za záhon trvaliek by stál podľa tohoto krycieho listu ďalších viac jako 64-tisíc eur bez DPH. Pričom nákup 34-tisíc cibuliek jednotlivých druhov kvetín by vyšiel na 10-tisíc eur, výsadba a hĺbenie ďaľších 8200 eur, odstránenie odkvitnutých častí trvaliek 10-tisíc eur

Reakcia 2: Sumy uvádzané v článku sú sumami za založenie aj dokončovaciu starostlivosť v prvých 2 rokoch po založení. Žiaľ realizácia vegetačných prvkov nekončí výsadbou, ale musí sa docieliť ujatie rastlín a ich plná funkcia. Až potom nastupuje bežná údržba.
Čo sa bežnej údržby záhonu týka, tá je už omnoho menej náročná a spočíva v pokosení krovinorezom alebo plotostrihom na jar, hnojením 1 x ročne, odburinení a obhliadkou záhonu s odstránením nevzhľadných častí rastlín. V prípade nízkeho úhrnu zrážok je potrebná zálievka 7 x ročne (závisí od počasia). Renovácia záhonu sa počíta po 10-12 rokoch a spočíva vo vybratí rastlín, v ich rozdelení rastlín a spätnej výsadbe.

V rozpočte sa počíta s prípadnou rezervou na práce v závislosti na stave počasia a podmienok. Pri práci so živým materiálom nie je možné nikdy všetko presne odhadnúť, je nutné mať preto rozopčtovú rezervu. Ďalšiu úlohu hrá fakt, že všetky práce sa vyúčtovávajú po skončení podľa reálne odvedenej práce.

Uvadzané sumy sú cenami rozpočtovými podľa cenníku prác CENKROS, ktoré nezodpovedajú v praxi realne vysúťaženej cene. Oproti cenám v cenníkoch sa znižujú, podľa dodávateľa práce, až o 30 %. Ďalším faktom je, že technické služby mesta sú schopné množstvo prác zaistiť vo vlastnej réžii a s tým sa aj pri spracovávaní dokumentácie počítalo.

Radi by sme pripomenuli, že vo svete je normálne, že hodnotné parky sa rekonštruujú (napr. revitalizácia iba stromového poschodia v Lednickom parku vyšla na 28 000 000 Kč).

Vyjadrenie 3: „To je však len časť položiek na údajne bezúdržbové trvalky. Aj napriek tomu, že autorky verejne prezentovali, že parku bude bezúdržbový.“

Reakcia 3: Žiadny záhon nie je bezúdržbový, tak isto ako žiadny iný vegetačný prvok. Jedná sa o hlavný reprezentatívny priestor, srdce kúpeľného parku. Atraktivita aj zvýšená kvalita sadovníckych úprav je tu zámerná, žiadaná a má svoje legitímne opodstatnenie. Je prirodzené, že založenie aj údržba takéhoto reprezentatívneho priestoru v rámci kúpeľného parku vyžaduje svoje investície. Naopak, v ostatných extenzívnejších častiach parku sa údržba znižuje uplatnením nízkoúdržbových vegetačných prvkov – kvetnatých podrastov a kvetnatých lúk.

Sumy uvádzané v článku sú znova sumami za založenie aj dokončovaciu starostlivosť po dobu 2 rokov po založení.

Autorky nikdy netvrdili, že park bude bezúdržbový. Treba si uvedomiť, že takýto park ani neexistuje. Pokiaľ by sa ponechal nejaký vegetačný prvok bez údržby, bude prirodzene spieť k svojmu klimaxovému štádiu. Takto se postupuje iba v prvých zónách Národných parkov a chránených pralesov, rozhodne však nie vo verejné zeleni! Projekt však reaguje na momentálny trend v parkovej tvorbe a vnáša do priestoru množstvo vegetačných prvkov, ktoré svojím charakterom výrazne znižujú nároky na následnú údržbu. Použitie kvetnatých lúk a podrastov by ročne znížilo údržbu, podľa cenníku prác CENKROS, až o 28 579,96 €/rok. Samozrejme je nutné vziať opäť do úvahy, že sa jedná o ceníkové položky a nie o reálnu cenu.

Vyjadrenie 4: „ …len položka na zálievku trvaliek dosahuje sumu 7400 eur.

Reakcia: Uvádzaná suma 7400 eur je v rozpočte uvedená pod položkou: „Dovoz vody pre zálievku rastlín“ na vzdialenosť do 6000 m“. Táto položka zahŕňa celkom 14 zálievok, teda maximálny možný objem vody potrebnej za zaliatie záhona pri založení a v čase dokončovacej starostlivosti počas 2 rokov. Množstvo vody na zálievku sa odvíja od klimatických podmienok a závisí od počasia, počíta sa preto s rezervou 14 zálievok/ročne. Je reálne, že časť z tejto položky sú schopné technické služby mesta zaistiť vo vlastnej réžii.

Vyjadrenie 5:„Nepriehliadnuteľná je i suma 24-tisíc eur na založenie nového trávnika“

Reakcia: Jedná sa o parterový trávnik okolo centrálneho záhona. Kedže sa jedná o hlavný reprezentatívny priestor významného parku, prítomnosť kvalitného trávnika jeho prirodzenou a žiadúcou súčasťou. Uvádzaná suma zahrňa okrem nákladov na jeho založenie, tiež starostlivosť v prvých 2 rokoch po založení. Opakujeme, že uvádzané sumy sú cenami rozpočtovými podľa cenníku prác CENKROS, ktoré nezodpovedajú v praxi realne dosiahnuteľným cenám. Oproti cenám z cenníkom sa znižujú, podľa dodávateľa práce, až o 30 %. Tak isto ako v ostatných prípadoch, technické služby mesta sú schopné množstvo prác zaistiť vo vlastnej réžii a s tým sa aj pri spracovávaní dokumentácie počítalo.

Vyjadrenie 6: Celkové náklady na realizáciu prvej etapy rekonštrukcie by sa však vyšplhali až na 722 503 eur. A aspoň s časťou sumy v prípade, ak by sa aj realizácia rekonštrukcie rozložila na obdobie niekoľkých rokov, mal už v tomto roku počítať mestský rozpočet. V súvislosti s parkom však v ňom nájdete len jedinú položku, a to platbu za autorský dozor projektantkám v hodnote 6900 eur.

Reakcia: Podľa zmluvy o dielo medzi autormi a mestom Piešťany sa odmena za výkon autorského dozoru vyúčtuje podľa reálne odvedených hodín . Cena výkonu autorského dozoru zhotoviteľa bude uhradená podľa skutočne odvedených hodín hodinovou sadzbou 23,00 EUR/hod. Celková doba autorského dozoru hradeného objednávateľom nepresiahne celkovo 300 hodín.

Vyjadrenie 7: Podľa rozpočtových listov, ktoré máme v redakcii k dispozícii, rekonštrukcia parku by sa po dokončaní všetkých troch etáp vyšplhala až na viac jako štyri milióny eur.

Reakcia: Táto suma zahŕňa kompletnú obnovu celého územia parku vo výmere 16,6 ha, čo je na slovenské pomery významne rozsiahle parkové územie.

V rámci obnovy sa rieši kompletná obnova povrchov komunikácií a spevnených plôch. Obnovovaná je športovo-rekreačná časť parku, ktorá zahŕňa obnovu povrchov, vybavenie ihriska a vybudovanie objektu „Zázemia športovísk“ zapustenom v teréne vrátane WC, spŕch, skladu na náradie, šatní a drobnej kaviarne. Nový objekt „Zázemie športovísk“ vyvoláva potrebu riešenia napojenia vodovodných, kanalizačných a elektrických rozvodov.

Riešené územie je doplnené o nový mobiliár a prvky drobnej architektúry. Obnovované je jestvujúce detské ihrisko pri hlavnej promenáde a navrhované je nové prírodné detské ihriskos drevenou lávkou nad terénom a vodným programom pri poraste na strane smerom k Váhu. Komplexne a veľmi podrobne je riešená sadovnícka koncepcia, ktorá zachováva existujúce hodnoty a vnáša do parku nové atraktívne prvky prislúchajúce tak významnému parku, aký piešťanský park nesporne je. Precízne a na vysokej odbornej úrovni je riešená ochrana existujúcich stromov tak, aby neboli stavbou poškodené prostredníctvom opatrení proti poškodeniu koreňového systému pri rekonštrukcii komunikácií.

Návrh počíta s kompletnou obnovou verejného osvetlenia vrátane nových rozvodov, ktoré sú zastaralé. Zahŕňa taktiež búracie práce a súvisiace terénne úpravy.

Pre porovnanie: nedávna rekonštrukcia záhrad v Kroměříži vyšla na 300 miliónov Kč (t.j.10 900 000 €).

Vyjadrenie 8: „Doposiaľ bolo v súvislosti s prípravnou projektovou dokumentáciou autorkám obnovy parku Ivane Kučírkovej, Dominike Letkovej, Kláre Nepustilovej a Eve Teplickej vyplatených z mestského rozpočtu dokopy 52 803 €. Vyplatenie sumy za dozor v objeme 6900 eur primátor zatial nepovolil.“

Za dokumentáciu pre územné rozhodnutie bolo autorkám vyplatená odmena vo výške 14 026 €. Za dokumentaćiu pre stavebné povolenie s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby 31 877 €. Tieto prostriedky generálny projektant (autorky) prerozdeli medzi osem stavebných objektov a ich profesistov– konkrétne: projektanti spevnených plôch, projektant vodných herných prvkov detských ihrísk, projektant atypického mobiliáru, projektanti sadových úprav, architekti a projektanti Zázemia športovísk (objekt kaviarne, WC, spchy, šatne, priľahlé schody, rampy), projektant verejného osvetlenia, projektant vodovodu a kanalizácie, projektant závlahového systému, projektant rozvodov elektrickej energie, rozpočtár.

Cena projektovej dokumentácie bola odvodená z Cenníku projektových prác UNIKA ešte pri odovzdávaní súťažného návrhu. Cena bola výrazne znížená. Ak by sa generálny projektant držal uvedeného cenníku, ceny za vyhotovenie projektových dokumentácií boli nasledovné: Dokumentácia dokumentáciu pre územné rozhodnutie – 14 764 €, dokumentaćiu pre stavebné povolenie s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby- 57 714 €.

ZÁVER

Počas spracovania projektu od úvodných stretnutí (XI/2012) po odovzdávací protokol (IX/2014) prebehlo celkom  24 jednaní spracovateľa s investorom a dotknutými orgánmi štátnej správy.

Na strane investora a dotknutých orgánov pri konzultáciách so spracovateľom pracovalo zhruba 13 pracovníkov.

V rámci riešiteľského tímu sa na projekte podielalo celkom 33 profesistov v 8 stavebných objektoch.

Generálny projektant (autorky projektu) strávil na projekte celkom 2228 hodín (v prepočte spolu 278,5 pracovných dní).

Mrzí nás, že úsilie všetkých týchto ľudí, ktorí na projekte pracovali a strávili nad ním nemalý čas, je teraz torpedované článkami a reportážami, ktoré nepodávajú informácie ucelene a z obidvoch strán.

ďakujeme za stretnutie

10995285_10152780140933727_4264470844692927924_n

Viac ako tri hodiny trvalo stretnutie s autorkami projektu obnovy piešťanského parku, ktoré sa uskutočnilo v sobotu. Zúčastnila sa ho asi tridsiatka ľudí, ktorým budúci stav parku nie je ľahostajný alebo mali v hlave nezodpovedané otázky. Všetky nezrovnalosti sa ale vysvetlili. Skupinka sa po úvodnom vysvetlení plánov presunula priamo do parku, kde autorky presnejšie popísali, čo by sa s parkom malo diať. Diskusia prebiehala aj po skončení komentovanej prechádzky v parku.

Všetkým zúčastneným organizátori ďakujú a tešia sa na ďalšie stretnutie.

O ďalšom napredovaní projektu sa dozviete aj prostredníctvom nášho newsletteru.

Stretnite sa s nami!

Pozývame všetkých, ktorí sa zaujímajú o projekt piešťanského parku, na stretnutie s tvorcami návrhu. Príďte si vypočuť a klásť otázky priamo tvorcom, priamo v teréne osvetlíme princípy návrhu a navrhovaný postup obnovy. Ste srdečne vítaní.

/sobota 21.2.2015 o 14:00 pred Kinom Fontána/

Vyjadrenie k zastaveniu výrubu stromov v mestskom parku v Piešťanoch

V rámci projektu rekonštrukcie mestského parku v Piešťanoch je komplexne a podrobne riešená sadovnícka koncepcia. Obnova je rozdelená do časových aj priestorových etáp. Na jeseň tohto roku prebehlo ošetrovanie stromov v časti okolo detského ihriska. Ďalej má postupne prebiehať asanácia drevín spojená s novými výsadbami. Práce budú realizované po úsekoch vymedzených cestnou sieťou, pričom sa bude postupovať od Kursalónu smerom do ďalších častí parku.

Mestský park je zo sadovníckeho hľadiska v súčasnosti v havarijnom stave. V priebehu rokov tu absentovala kontinuálna starostlivosť. Do parku sa nezasahovalo niekoľko desaťročí. Dôkazom toho je množstvo spadnutých stromov pri každej väčšej víchrici. Je potrebné si uvedomiť, že park je oproti prírodnému lesu výsledok umelecky- tvorivého procesu človeka. Bol vytvorený s určitým kompozičným zámerom. Architektonická kompozícia – koncept tu zohráva klúčovú úlohu. A aj práve pre ňu je park v Piešťanoch unikátny.

Choré a prevádzkovo nebezpečné stromy, stromy s nízkou vitalitou a výplňové (dočasné) stromy je potrebné kontinuálne odstraňovať a nahradzovať novými, aby bola zachovaná trvalá súslednosť vývoja objektu. Zásahy je potrebné realizovať so zreteľom na architektonickú kompozíciu objektu a jeho historický vývoj.

V parku by mali byť rovnomerne zastúpené všetky vekové štádia stromov. V mestskom parku úplne chýba mladé vekové štádium stromov, tzn. nie je zastupená mladá generácia, ktorá v budúcnosti bude tvoriť drevinnú kostru parku. Aby sme zachovali park aj pre nastávajúce generácie, je potrebné kontinuálne odstraňovať stromy v zlom zdravotnom stave a s nízkou vitalitou, prevádzkovo nebezpečné a tzv. dočasné výplňové dreviny, ktoré už neplnia svoju funkciu. Zároveň je potrebné zakladať nové vysadby z domácich kostrových drevín. Prvky, ktoré sú v rozpade je potrebné obnovovať.

Projekt obnovy parku pristupuje k riešeniu komplexne, zohľadňuje vyššie uvedené skutočnosti a zachováva v maximalnej možnej miere všetky hodnotné stávajúce dreviny. K odstráneniu sú navrhované stromy v zlom zdravotnom stave s nízkou vitalitou a z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti. V súvislosti s novou koncepciou usporiadania parku z víťazného návrhu súťaže obnovy parku (obnova hlavnej promenády vedúcej od Kursalonu k fontáne s novým reprezentatívnym trvalkovým záhonom, rekonštrukcia ihrísk a výstavba objektu Zázemie športovíst) tiež z dôvodu kompozičného.

K odstraňovaniu drevín z dôvodu kompozičného bude pristúpené, až keď bude daný zámer aktuálny, teda bude sa pripravovať jeho realizácia. Tvorca parku musí uvažovať v širších súvislostiach a byť tak trochu vizionár, ktorý má predstavu, ako bude park vyzerať aj za 100 či 200 rokov. Musí pracovať s drevinami kontinuálne, dosadzovať, asanovať a neustále obnovovať. Iba tak je možné zabezpečiť park aj pre nasledujúce generácie.
Autori víťazného návrhu a projektovej dokumentácie:
Ing. Ivana Kucirkova, MSc., Ing. Dominika Letková, Ing. Klára Nepustilová a Ing. Eva Teplická

vizka-promenada