Projekt obnovy od autorského kolektívu Ing. Ivana Kučírková, M.Sc., Ing. Dominika Letková, Ing. Klára Nepustilová, Ing. Eva Teplická na obnovu mestského parku v Piešťanoch zvíťazil vo verejnej architektonickej súťaži, ktorá sa uskutočnila v roku 2012.

Návrh rieši:
– hlavná kompozičná os parku (hlavná promenáda) – obnova hlavnej promenádovej aleje vedúcej od Kursalónu k fontáne s doplnením o trvalkový záhon, obnova povrchu komunikácie, zbudovanie závlahového systému
– okružná komunikácia – inline a cyklotrasa – obnova povrchu, v časti územia rozšírenie existujúcej trasy na požadovanú šírku, centrálna pobytová lúka – zmena trasovania okružnej cesty, doplnenie plochy o pergoly s posedením a akustickými prvkami, obnova centrálne trávnatej plochy, zbudovanie závlahového systému
– kľudové plochy parku – obnova vegetačných prvkov – asanácie a nové výsadby stromov a krov, založenie kvetnatých podrastov, kvetnatých lúk, obnova trávnik
– kľudové plochy parku – obnova existujúcich kamenných posedení, , vybudovanie senior fit parku
– športovo-rekreačná časť parku – vybudovanie objektu „Zázemie športovísk“ s obnovenými plochami ihrísk
– obnova existujúceho detského ihriska pri hlavnej promenáde a vytvorenie nového prírodného detskeho ihriska východne od športovísk
– obnova a doplnením plochy o mobiliár (lavičky, kruhové lavičky pod stromom, koše, lehátka, piknikové stoly s posedením, stojany na bicykle) a pitné fontány.

Pamiatková obnova:

Vzhľadom na historický vývoj parku a snahu zachovať existujúce dreviny bez poškodenia následkom stavby je pôvodné trasovanie ciest v parku z väčšej časti zachované. Navrhuje sa obnova a zmena povrchov ciest podľa ich funkcie, prevádzky a kompozície. V rámci  obnovy je počítané s obnovou verejného osvetlenia a zbudovaním závlahového systému na hlavnej promenáde a centrálnej pobytovej lúke.

Sadovnícka koncepcia:

Vykres – Sadove upravy (PDF)

Významným kompozičným motívom návrhu je čistý a jasný koncept vedúci k vytvoreniu špecifickej atmosféry danej časti parku. V návrhu sa uplatňuje striedanie svetlých a tienistých partií, vymedzenie jasných skupín stromov, solitér a voľných plôch. Uplatnením bylinných podrastov sa zvyšuje estetický účinok miesta a súčasne sa výrazne znižujú nároky na údržbu. Z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti sa v návrhu počíta s odstránením neperspektívnych stromov a s redukciou niektorých kríkových skupín. Trvalkové záhony akcentujú reprezentatívne a významné miesta parku, kde je očakávaný dlhší pobyt návštevníkov.

Z pohľadu sadovníckej koncepcie je park možno rozdeliť do niekoľkých funkčných celkov. Hlavná promenáda s nadväzujúcim okružným chodníkom pozdĺž centrálnej lúky je chápaná ako reprezentatívna časť. Zvýraznená je pôsobivým trvalkovým záhonom v kompozičnej osi promenády a záhonmi okrasných tráv doplnených o trvalky pri posedeniach pod pergolami. Prechod reprezentatívneho priestoru promenády do parku je tvorený bylinnými podrastami, ktoré rámujú lúky nadväzujúce na promenádu.

Plošne najrozsiahlejšia časť parku je tvorená porastom stromov, na niektorých miestach doplnených trávobylinnými podrastami, ktoré vnesú do priestoru farbu i zvýšia biodiverzitu, súčasne znížia nároky na údržbu. V porastoch sa vyskytujú hlavne domáce druhy stromov listnatých, k podporenie jesenného a zimného aspektu a dodania odlišnej textúry i farby sú doplnené  aj stromy ihličnaté.

Východná časť parku výrazne nadväzuje na okolitú krajinu, preto sú v tejto časti navrhované extenzívne vegetačné prvky ako lúčny trávnik a výsadby z domácich druhov drevín.  Tato časť je v súčasnosti málo navštevovaná a aj charakter vegetačných prvkov je veľmi odlišný od zvyšnej časti parku. Návrh odkrýva skryté krásy tejto lokality a pripravuje plochu pre možné budúce využitie.

Výrazným sadovníckym prvkom sú aleje a stromoradia, ktoré nesú významnú historickú stopu (Populus nigra ´Italica´, Aesculus hippocastanum, Tilia cordata).

V rámci návrhu sú do parku začlenené esteticky výrazné dreviny, ktoré zakončujú priehľady, tvoria akcenty v parku a sú navrhované do okrajových porastov.

Chronológia projektu:

7/2012 vyhlásenie súťaže návrhov overenej Slovenskou komorou architektov
10/2012 vyhlásenie výsledkov
11/2012 –7/2013 rokovania autorov s verejným obstarávateľom + Krajským pamiatkovým úradom Trnava, správcami sietí a ďalších dotknutých orgánov
3/2013 uzavretie Zmluvy o dielo
4-5/2013 terénny prieskum
6/2013 stretnutie autorov so zástupcami investora a záujemcov priamo v parku
8/2013 odovzdanie dokumentácie pre územné rozhodnutie
1/2014 vydanie územného rozhodnutia o využití územia a umiestnení stavby
4/2014 – 8/2014 spracovávanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, jednania a konzultácie s verejným obstarávateľom, Krajským pamiatkovým úradom Trnava a ďalšími dotknutými orgánmi
9/2014 – odovzdanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
jeseň/2014 – ošetrovanie stávajúcich stromov v časti okolo detského ihriska, nové výsadby stromov v tejto časti
1/2015 – primátor Miloš Tamajka, vydal príkaz na pozastavenie výrubu všetkých stromov na mestských pozemkoch vrátane mestského parku. Zákaz sa vzťahuje aj na stromy, na ktorých výrub už boli vydané povolenia.
do 31.3./2014 –  plánovaný výrub drevín podľa projektovej dokumentácie a následné pokračovanie v obnove podľa projektu

Spracovatelia projektu:
Združenie: Atelier 4D
členovia združenia: Ing. Ivana Kučírková, M.Sc., Ing. Dominika Letková, Ing. Klára Nepustilová, Ing. Eva Teplická

Autor architektonického riešenia: Ing. D. Letková, Ing. K. Nepustilová, Ing. E. Teplická
Zodpovedný projektant: Ing. Ivana Kučírková, M.Sc.

Hlavní projektanti: Ing. K. Nepustilová, Ing. E. Teplická

Profesné časti:
SO 101 Spevnené plochy: Ing. Martin Škoda, Ing. Milan Hába
SO 102 Drobná architektúra a mobiliár: Atelier 4D, autorské riešenie pergol: Ing. arch. Jakub Nepustil
SO 103 Detské ihriská a herné prvky: Atelier 4D, autorské prvky: Ing. arch. Rostislav Župka, vodné herné prvky: Ing. Libor Loveček
SO 104 Verejné osvetlenie: Ing. Juraj Gall
SO 105 Sadové úpravy: Atelier 4D + autorské prvky: Ing. Ondřej Fous, Ing. Marie Straková, PhD.
SO 106 Športoviská: TXT architekti, zodp. architekt: Ing. et Ing.arch. Marian Trcka
SO 107 Vodovod a kanalizácia: Ing. Štefan Lipka
SO 107.4 Závlahový systém: Ing. Tomáš Vlček