ak máte ďalšie otázky, prosím, napíšte nám ich na náš mail

Projekt obnovy parku vyhral súťaž v roku 2012. Na čo ste sa v ňom zamerali, akú mal návrh koncepciu?
Na podklade víťazného návrhu architektonickej súťaže na obnovu mestského parku, ktorú mesto vypísalo v roku 2012, bola v septembri 2014 odovzdaná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby.
Projekt rekonštrukcie vo veľkej miere zachováva pôvodnú koncepciu priestorového usporiadania. Navrhované riešenia podporujú existujúce historické aj prírodné hodnoty a zároveň prinašajú nové vnemy a možnosti využitia parku ako viacúčelového oddychového centra pre rekreáciu a relaxáciu nielen obyvateľov Piešťan.
V rámci obnovy parku je komplexne riešená sadovnícka koncepcia. Zahrňuje ošetrovanie existujúcich stromov a asanáciu vybraných drevín nevhodných z hľadiska zdravotného stavu, prevádzkovej bezpečnosti alebo nového kompozičného usporiadania. Zároveň sa pristupuje k obnove stromovej etáže v podobe nových výsadieb. Kerová aj stromová etáž bude doplnená bylinnými podrastami, ktoré vnesú do parku farebnosť a oživenie. Taktiež znížia náklady na údržbu spojené s kosením trávnatých plôch.
Na hlavnej promenáde je navrhovaný veľkolepý trvalkový záhon, ktorý zvýrazní líniu promenády a prispeje k oživeniu tejto historicky najpôvodnejšej časti parku. Vybrané partie v parku budú doplnené nenáročnými trvalkovými výsadbami.
K obnove a regenerácii sú navrhované tiež trávnaté plochy. Vo východnej časti je plánovaná kvetnatá lúka, ktorá spestrí park v čase kvitnutia.
Súčasne projekt rieši rekonštrukciu povrchov komunikácií a spevnených plôch. Obvodom parku je navrhovaná inline a cyklotrasa. Súčasťou parku je športovo-rekreačná časť, ktorá zahŕňa obnovu existujúcich ihrísk a vybudovanie objektu „Zázemie športovísk“ s príslušnou vybavenosťou (WC, sprchy, občerstvenie).
Komplexne je riešená obnova mobiliáru, historických posedení, verejného osvetlenia a detských ihrísk. Vo východnej časti parku v náväznosti na športoviská je navrhované nové prírodné detské ihrisko.
Rekonštrukcia parku je rozdelená do časových aj priestorových etáp.

Čo vás viedlo k tomu, že ste sa do súťaže prihlásili?
Súťaž na pieštanský park bola pre nás výzvou. Jednalo sa o unikátnu súťaž, nakoľko verejné anonymné súťaže na parky nie sú na Slovensku obvyklé. Cítili sme silný potenciál toho miesta, ktoré má svoju špecifickú atmosféru a chýba mu dnes pozornosť, akú si zaslúži.

Prečo by sa mal projekt realizovať až tento rok, teda až po troch rokoch po súťaži?
Výsledky boli vyhlásené koncom roku 2012. Na jar 2013 prebiehal terénny pieskum, následne za účasti investora a dotknutých orgánov bola spracovana projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Tá bola schválená začiatkom roku 2014. Následne sa spracovával realizačný projekt, ktorý bol odovzdaný v septembri 2014. Následne sa od jari malo postupne začať s obnovou.

Zmeny sa dotknú celého parku alebo iba jeho časti?
Projekt je riešený komplexne pre celé územie parku.

Kto to bude financovať?
Toto je otázka pre mesto. My sme dostali informácie, že mesto bude postupne žiadať o rôzne európske granty. Niektoré vegetačné úpravy by zreme mesto hradilo aj zo svojho rozpočtu.

Čo všetko pribudne, resp. ako sa park zmení?
Čo sa týka obnovy zelene, okrem nových výsadieb stromov a niektorých kerových skupín pôjde hlavne o zriadenie atraktívneho bylinného poschodia, zloženého z revitalizovaných trávníkov, ale aj kvetnatých lúk a bylinných podrastov. Niektoré intenzívne navštevované miesta s predpokladem odpočinku sú doplnené trvalkovými záhonmi. K obnove sa navrhuje hlavná promenáda, ktorá bude zvýraznená a oživená trvalkovým záhonem v hlavnej kompozičnej osi.
Čo sa týka ostatných stavebných objektov a prvkov, jedná sa najmä o rekonštrukciu športovísk a výstavbu objektu Zázemie športovísk so šatňami, WC, sprchami a malou kaviarňou. Ďalej o vybudovanie prírodného detského ihriska a rekonštrukciu ihriska pôvodného, s použitím nových hracích prvkov i prvkov vodných. Veľkou zmenou je tiež riešenie plochy pôvodního rozária, kde sa počíta s vytvorením veľkej pobytovej lúky lemovanej okružnou cestou, na ktorej sú umiestnené 3 pergoly s posedením a akustickými prvkami.
Samozrejme sa počíta i s opravou všetkých povrchov komunikácií, ktorých stav je často dezolátny. Taktiež s novým osvetlením parku a obnovou mobiliáru.

Koľko stromov navrhujete na odstránenie kvôli kompozičným dôvodom?

Z celkovych 197 ks stromov určených na výrub je 34 ks navrhovaných z kompozičných dôvodov.
Z toho 18 ks kvôli rekonštrukcii športovísk a 3 ks kvôli rozširujúcej sa ceste pre požiarnu ochranu objektu Zázemie športovísk. Riešenie športovísk bolo súčasťou zadania súťaže a k osdtráneniu týchto stromov sa pristúpi, až keď bude zámer aktuálny. Stromy sa nachádzajú na terénnom vale, ktorý nie je možné z dôvodu rekonštrukcie ihrísk zachovať. Mnohé pochádzajú z náletov, časť z nich sú dokonca invázne dreviny, ktoré je nutné zo zákona (bez povolenia) odstraňovať.
Autorským zámerom je aj odstránenie súčasného torza vnútornej lipovej aleje na hlavnej promenáde. Jedná sa o 9 líp a 1 javor, ktoré už nevykazujú znaky aleje ako významného kompozičného prvku parku. V stredovom páse je namiesto obnovy zaniknutej lipovej aleje, ktorá bola vysadená vo veľmi malom spone, navrhnutý pestrý trvalkový záhon. Ten bol navrhovaný popredným českým trvalkárom Ing. Ondrejom Fousom. Jedná sa o vnesenie nového prvku do priestoru parku, čím by došlo k oživeniu priestoru hlavnej pagaštanovej aleje lemujúcej parkovú promenádu. Promenáda by sa stala farebnou, pestrou a atraktívnou. Ústredný, presvetlený priestor parku by ponúkal nové možnosti využitia a prispel by k zvýšeniu atraktivity celého parku.
K odstráneniu z kompozičných dôvodov sa navrhujú ďalej 3 lipy, ktoré sú súčasťou stromoradia nelogicky vysadeného technickými službami v rámci náhradnej výsadby vedľa existujúcej aleje okolo cesty. Odstránením 3 stromov sa naruší rytmus neopodstatneného stromoradia a porast zvyšných líp sa tak prirodzene začlení do priestoru parku.
pre viac info kliknite tu
Na nové výsadby pripadá celkom 309 ks stromov.

Je to vážne nutné? Prečo sa výrub nedá odložiť?
Obnova je nutná, aj preto bola vypísaná v roku 2012 architektonická súťaž návrhov. Piešťanskému parku chýbala roky kontinuálna starostlivosť, preto je v súčasnosti v havarijnom stave. Dôkazom toho je množstvo spadnutých stromov pri každej väčšej víchrici. Je potrebné si uvedomiť, že park je oproti prírodnému lesu priestor vytvorený človekom. Choré a prevádzkovo nebezpečné stromy, výplňové (dočasné) stromy je potrebné kontinuálne odstraňovať a nahradzovať novými.
Absolutne chýba mladá generácia stromov, ktorá v budúcnosti bude tvoriť kostru parku. Chýbajú domáce kostrové dreviny typu dub alebo hrab, ktoré sú drevinami dlhovekými s pevným drevom a zabezpečia park aj pre nasledujúce generácie. Prevládajú stromy rovnakého vekového štádia, čo je v objektoch parku nepriaznivá až nebezpečná situácia. Správne by mali by byť rovnomerne zastúpené všetky vekové štádia, aby mali z parku úžitok aj tí, ktorí prídu po nás.

Počula som z dobrého zdroja že sa tam chystá výstavba ďalších luxusných bytoviek-preto tie výruby. Je to pravda?
Nie je nám známe, že by sa v parku plánovala výstavba bytoviek. Všetky návrhy na výruby a nové výsadby boli navrhované s ohľadom na kompletnú obnovu v parku podľa víťazného projektu.

Vie o tom prislušný odbor na mestskom úrade? Radili ste sa vôbec s niekým, keď ste toto plánovali?
Počas spracovávania projektovej dokumentácie prebehlo množstvo jednaní s príslušnými odbormi mestského úradu a projekt bol mnohokrát opakovane konzultovaný. Kľúčovým hráčom bol taktiež Krajský pamiatkový úrad v Trnave.

Plánujete nejaké stretnutia s občanmi, kde by ste prezentovali svoj návrh?
Áno, stretnutie je naplánované na 21.2. o 14:00 pred kinom Fontána.

Náhradná výsadba je tiež prinajmenšom zvláštna. Stromy sa sadia blízko vedľa seba; nebudeme o pár rokov budeme rúbať aj tie, ktoré teraz sadíme, lebo si budú navzájom prekážať?
Výsadby sú navrhované na cieľovú vzdialenosť podľa použitých druhov. S probírkami nových výsadieb sa nepočíta. Hustejší spon výsadieb je použitý pri vytváraní kompaktných skupín niektorých taxonov (brezy a borovice), ktoré nemajú veľké koruny. Spon výsadby pagaštanovej aleje a stromoradia pozdĺž okružnej trasy naväzuje na spon stávajících výsadeb tak, aby doplňoval v rovnakom rytme ako existujúce stromoradie.