vizka-promenada

Situačný výkres (PDF)

Komunikačná sieť parku nadväzuje na existujúce pešie a dopravné ťahy v území. Pomocou práce s vegetačnými prvkami podporuje existujúce výhľady a priehľady do okolia a zároveň utvára nové. V návrhu sú zachované a podporené existujúce kompozičné osi. Hlavná promenádová alej vedúca smerom od Kurslonu k fontáne a pešie komunikácie vedúce okrajom východnej a západnej hranice riešeného územia sú lemované alejami stromov – pagaštanovou a topoľovou. Priestorotvorným prvkom v parku sú predovšetkým vzrastlé stromy a kríkové poschodie. Pomocou práce s vegetáciou sú vytvárané otvorené a uzavretejšie časti v parku, ktoré sa v rámci interiéru parku dynamicky striedajú.  Projekt obnovy vegetačných prvkov nadväzuje na spracovanú inventarizáciu drevín (Škodný, 2011), doplňuje a upravuje jej závery v súvislosti s navrhovaným riešením.

10441181_728182840571134_3047342488415618953_n

Navrhovaná výsadba stromů

Lze říci, že následná obnova parku je plánovaná “ za pět minut dvanáct“. Kosterní dřeviny jsou staré, v zlém zdravotním stavu, v období dožívání. Bohužel v parku chybí dospívající generace kosterních dřevin,  starých cca 30let, která by již byla dostatečně vzrostlá a zabezpečila v parku hodnotné stromové patro a stín po odumření stávajících původních stromů.   O to více je však zapotřebí začít v parku co nejdříve nové stromy vysazovat. Navrhuje se vysadit celkem 299 ks nových stromů.

K výsadbám jsou navrženy z velké části dřeviny domácí, které tvoří hlavní porosty parku (např.: lipa, hrab, javor, dub). Ty zabezpečí hlavní kostru parku v budoucnosti.

Navrženo je však velké množství atraktivních nedomácích druhů stromů, které zpestří park svými zajímavými listy, květy, podzimním zbarvením, či netypickým habitem a zajistí estetické působení stromového patra (např.: katalpa, lieska turecká, gaštan jedlý, ľaliovník tulipánokvetý, platan, ginko, paulovnia ).

Nezastupitelnou roli hraje i nedomácí pagaštan s významnou historickou rolí, který se uplatňuje v alejích a stromořadích.

U nových výsadeb není zapomenuto i na pěkný zimní aspekt a kombinaci struktur jehličnatých a listnatých stromů, proto jsou navrženy i výsadby borovic.

Navrhované výsadby keřů

Projekt pracuje také s keřovým patrem, které je v parku důležité z hlediska formování průhledů, atraktivitě květu a podzimního zbarvení v bližším kontaktu s návštěvníkem, ale také i z důvodu nabídky potravy a úkrytu různým druhům ptactva, které vnášejí do parků další prvek přírody, zpěv i posilují ekologickou rovnováhu.

Některé náletové keře a skupiny keřů, kde dochází k soustředění nevítaných činností (toluenová doupata, nocoviště,…) jsou určena k odstranění či redukci. Na druhou stranu je navržena dosadba hodnotných skupin keřů i výsadba několika nových skupin keřů. Z druhů jsou použity některé druhy domácí (např. zob vtáčí ), ale i druhy exotické, které zpestří park svými květy (např. ruža kríčková) i vůni květů (např. pajazmín vencový ). Důležitý je i podzimní aspekt výrazně barvicích druhů (např. kalina voňavá). Pro zvýšení zimní atraktivity jsou navrženy výsadby druhů stálezelených (např.: kalina vráskavolistá ) i druhu zajímavého výrazným červeným zbarvením větví (svíb biely).

Trvalkové záhony

Trvalkové záhony hrají v parku velmi významnou roli díky vnesení pestrosti a výrazné atraktivity v průběhu vegetačního období. Určitě přispějí i k zvýšené turistické atraktivitě místa, stejně jako tomu bylo v čase, kdy bylo v parku rozsáhlé rosarium. V městském parku významného lázeńského města by neměly takovéto výsadby chybět i za cenu vyšších nákladů na údržbu v porovnání s trávníkem. Naopak v porovnání s dnes používanými záhony letničkovými se jedná o údržbu s výrazně nižšími náklady.

Rozsáhlý trvalkový záhon, klasické celoroční paletové rabato, je navržen na hlavní promenádě parku v středovém pásu. Tento trvalkový záhon s hlavní žlutou a modrou barvou (barvy Piešťan) bude postupně kvést od jara do podzimu a i v zimě si díky rozdílným texturám, strukturám i některým stálezeleným druhům zachová estetický účinek. Tento záhon byl navržen předním českým specialistou na trvalkové výsadby – Ing. Ondřejem Fousem.

Další trvalkové záhony jednodušší formy budou doplňovat centrální pobytovou louku. Tyto záhony budou obsahovat i velké množství okrasných trav i cibulovin a budou komponovány ve větších jednodruhových plochách.

U rekonstruovaných kamenných posezení ve západní části parku budou doplněny stínomilné záhony. Každý záhon u posezení bude mít jedno barevné téma – modré, žluté a bílé – barvy Pieštan.

Výrazná trvalková rabata doplní i nové skupiny keřů v jižní části parku při nástupu na promenádu. Extenzivní trvalkové záhony jsou navrhnuty k doplnění prostoru s lavičkami u Domu umění.

Inspirační fotografie paletového rabata

Trvalkový záhon

Trvalkový záhon – paletové rabato

Extenzivní trvalkový záhon v Průhonicích

Extenzivní trvalkový záhon v Průhonicích

Extenzivní trvalkový záhon v Průhonicích

Extenzivní trvalkový záhon v Průhonicích

 

 

 

 

 

Travobylinné vegetační prvky

Zcela novým prvkem v parku jsou květnaté podrosty a louky. Květnaté podrosty stínomilných bylin jsou navrženy do míst, kde z důvodu silného zastínění neprosperuje trávník. Tento prvek výrazně posílí atraktivitu místa, silný bude i jarní efekt cibulovin. Současně se sníží nároky na údržbu těchto ploch – kosení bude probíhat pouze 1 x ročně.

Květnaté louky jsou navrženy ve východní části parku, která opticky navazuje na krajinu. Květnaté louky obsahují velké množství kvetoucích bylin, proto jsou velmi oblíbeným vegetačním prvkem, používaným čím dál častěji i v parcích, intravilánu měst a soukromých zahradách. Plochy luk, které jsou nejvíce opticky exponované, budou obohaceny o letničky, které zabezpečí silný efekt již v prvním roce po založení, kdy se trvalé druhy ještě neuplatňují. Louky se kosí 2x ročně a nehnojí se, čímž se opět snižují nároky na údržbu.

Zajímavým typem květnaté louky je louka šalvějová, která vyplývá ze současného hojného výskytu šalvěje v některých plochách parku. Přirozený výskyt šalvěje je podpořen novou dosadbou a přesným managementem péče o tyto porosty.

Projekt počítá i s regenerací trávníků i založením trávníků nových v upravovaných místech. Celkem se jedná o 5 typů nově zakládaných trávníku, které reagují na typ stanoviště, funkci a umístění v rámci parku.

 

Jarní efekt květnatého podrostu - inspirační fotografie

Jarní efekt květnatého podrostu – inspirační fotografie

Květnatý podrost  - inspirační fotografie

Květnatý podrost – inspirační fotografie

Květnatá louka - inspirační fotografie

Květnatá louka – inspirační fotografie

 

 

 

 

Květnatá louka s letničkami - inspirační fotografie

Květnatá louka s letničkami – inspirační fotografie

 

 

 

 

 

 

Mobiliár

Mobiliár v mestskom parku je v súčasnej dobe v nevyhovujúcom technickom stave a je celkovo vizuálne nejednotný. V parku sa nachádza viac typov lavičiek odlišných materiálov a tvarov, pri historických lavičkách je častá absencia drevených sedákov, v parku chýba mobiliár s možnosťami rôzneho využitia – napr. posedenie pri stolíku, ležanie či posedenie pod stromom. Tieto problémové body sú v návrhu riešené v zmysle kompletnej obnovy parkového mobiliáru. Súčasne je riešené vybavenie obnovovaných športovísk. Mobiliár je navrhnutý drevený s kovovými konštrukciami, v prírodných prirozených farbách. Veľký dôraz sa kladie na správnu ergonómiu parkových laviček, aby umožňovali pohodlné posedenie a vyhovovali aj seniorom.

Hlavná promenádová alej z pagaštanu konského je zakončená pôvodným rondelom stromov, z ktorého sa do dnešnej doby dochovalo iba torzo. Návrh nerieši obnovu aleje a rondelu, ku ktorej sa pristúpi až v čase, keď alej bude v rozpade a nebude spĺňať parametre a definíciu aleje ako výrazného kompozičného prvku, t.j. jednovekého jednodruhového stromoradia s pravidelným rytmom, ktoré vytvárajú klenbu nad cestou.
Centrálna lúka je situovaná v ploche bývalého rozária. Navrhovaná je tu pobytová lúka využiteľná pre rôzne kultúrno-spoločenské a rekreačno-športové aktivity. Obvodom lúky je vedený okružný chodník, ktorý je doplnený odpočinkovými plochami s pergolami, rôznymi formami posedenia (lavičky, stoly, lehátka) a programovou náplňou v podobe akustických prvkov ako harfa, perkusie a xylofón. V blízkosti sa nachádza pikniková lúka so stolmi a lavičkami.

Akustické prvky pri pergolách

Detské ihrisko „Vtáčia krajina“

Ihrisko – situácia (PDF)

Dětské hřiště u hlavní promenády je určeno k celkové rekonstrukci z důvodu nesourodosti herních prvků, jejich stáří, materiálovému provedení a celkovému stavu hřiště, které nerozvíjí dětskou fantazii, nemá jednotné téma, prvky jsou bezmyšlenkovitě rozmístěny v ploše hřiště. V rámci rekonstrukce se počítá s demontáží těchto stávajících prvků a jejich přemístěním (u těch, jejichž stav je stále vyhovující) do jiných herních ploch v rámci Piešťan.
Pro hřiště je navrženo téma ptačí krajina, jakožto reminiscence na různé druhy ptactva, které v dřívějších dobách byly často v parcích chováni za účelem zvýšení atraktivity parku. Jednalo se zejména o pávy, ale také o různé druhy kachen a zpěvných ptáků. Téma ptactva také naráží na mnoho druhů ptáků, kteří v parku v dnešní době žijí a jimž je věnována i informační tabule v parku.
Ústředním prvkem dětského hřiště bude vodní interaktivní prvek ve tvaru hnízda s vejci s vodními střiky, které děti mohou sami ovládat. Dále má být součástí hřiště velká lezecká soustava, probíhací kůly, skluzavky pro menší i větší děti s motivem páva a kachny, pérové houpadla, vahadlová houpačka, skupinová houpačka, pískoviště. K zvýšení umělecké hodnoty hřiště i rozvinutí dětské představivosti a podpory uměleckého vnímání dětí, je do hřiště umístěno několik autorských uměleckých dřevěných soch, které umělecky doplňující významné dětské hřiště a dodávají mu originalitu a jedinečnost.
Navržené dětské hřiště splňuje příslušné normy a splňuje podmínky certifikace.

Západne od pobytovej lúky je umiestnená „Vtáčia lúka“ s kruhovou lavičkou, ktorá je doplnená krmítkami a búdkami umiestnými voľne v trávnatej ploche alebo na stromoch.

Športovo-rekreačná časť je situovaná vo východnej časti parku. Táto časť je určená pre aktívnu rekreáciu všetkých vekových vrstiev. Vizuálne je prepojená s okolitou krajinou (ostrov Lido) a funkčne nadväzuje na frekventovanú komunikačnú trasu nábrežia pozdĺž rieky Váh. Umiestnené je tu prírodné detské ihrisko, pričom v existujúcom stromovom poraste je navrhovaná drevená lávka nad úrovňou terénu 30 cm v kombinácii s lanovým herným programom a ďalšími hernými prvkami.

Prírodné detské ihrisko

situácia časť A.

situácia časť B.

Prírodné detské ihrisko je navrhované v severozápadnej časti parku pri stromovom poraste v náväznosti na plánovaný objekt Zázemie športovísk a samotné športoviská. Ihrisko je umiestnené tak, aby nebolo rušivým prvkom a zachovávalo existujúce priehľady a pohľady v parku.
V ihrisku sú navrhované prevažne prvky typové. Originalita je do priestoru vnesená prostredníctvom autorských skulptúr, ktoré okrem výtvarného pôsobenia slúžia aj ako herné prvky.
Ústredným motívom ihriska je riečna krajina. Táto tematika sa v ihrisku opakuje v stvárnení jednotlivých prvkov a materiálov (riečne valúne).
Ihrisko je navrhované v prírodnom duchu. Materiál herných prvkov je volený v prevažnej miere prírodný (drevo), prvky sú spracované v prírodnom duchu, farebnosť je umiernená a využíva sa prirodzeného vzhľadu dreva.
Ihrisko je tvorené dvoma časťami – časťou otvorenou v priestore trávnatej lúky a časťou zatienenou v priestore porastu.
Ústredným prvkom je vodný prvok Pumpa. Predstavuje systém drevených korýt, ktorými sa voda rozlieva do dvoch strán. Okolie vodného prvku je tvorené pieskom. Kombinácia základných prírodných materiálov voda a piesok poskytuje široký priestor pre rozvoj detskej kreativity.
Terénne modelácie sú využité pre umiestnenie herných prvkov.
Ihrisko v zatienenej časti porastu má špecifickú atmosféru. Porastom je vedená okružná drevená lávka 30 cm nad terénom. Lávka je na svojej trase doplnená rôznymi atraktívnymi prvkami. Zaujímavým prvkom je naslúchadlo – podzemný telefón, ktorý umožňuje komunikovať návštevníkom ihriska na vzdialenosť cca 30m. V severnej časti lávka vybieha mimo porast a v jej rozšírenej časti je situovaný kaleidoskop. V existujúcej skupine borovíc je situovaný lanový labyrint, ktorý je tvorený systémom agátových kolov a lanových prvkov.

 


Súčasťou rekreačno-športovej plochy je objekt „Zázemie športovísk“. Stavba bude slúžiť ako zázemie pre športoviská (WC, sprchy, sklad športového náradia). Zároveň je v rámci objektu situovaný priestor pre občerstvenie – kaviareň. Celý objekt je situovaný na strategickom mieste s vysokou frekvenciou pohybu (napojenie na okružnú inline a cyklotrasu) a z terasy objektu je možnosť výhľadu do okolia.
Vstup do objektu je zo západnej strany od chodníka (inline a cyklotrasa) alebo bezbarierový prístup z južnej strany ihrísk. Strecha objektu je pochôdzna a prepája inline a vyklotrasu s priestorom novonavrhovaného prírodného detského ihriska.

Plocha ihrísk (volejbalové,  hokejbalové ihrisko a 3 stoly pre stolný tenis) je oproti objektu „Zázemia športovísk“ terénne vyvýšená o 75 cm. Plocha ihrísk je od inline a cyklotrasy prepojená trávnatým svahom s lehátkami. Okolo plochy športovísk sú miestami umiestnené sedacie múriky vo výške 45 cm. Z východnej strany hranicu ihrísk tvorí trávnatý terénny val s výsadbou stromov.

Severne od objektu je situovaný „fitpark“. V ploche MSK sú situované stroje na cvičenie.

Fitpark