V rámci projektu rekonštrukcie mestského parku v Piešťanoch je komplexne a podrobne riešená sadovnícka koncepcia. Obnova je rozdelená do časových aj priestorových etáp. Na jeseň tohto roku prebehlo ošetrovanie stromov v časti okolo detského ihriska. Ďalej má postupne prebiehať asanácia drevín spojená s novými výsadbami. Práce budú realizované po úsekoch vymedzených cestnou sieťou, pričom sa bude postupovať od Kursalónu smerom do ďalších častí parku.

Mestský park je zo sadovníckeho hľadiska v súčasnosti v havarijnom stave. V priebehu rokov tu absentovala kontinuálna starostlivosť. Do parku sa nezasahovalo niekoľko desaťročí. Dôkazom toho je množstvo spadnutých stromov pri každej väčšej víchrici. Je potrebné si uvedomiť, že park je oproti prírodnému lesu výsledok umelecky- tvorivého procesu človeka. Bol vytvorený s určitým kompozičným zámerom. Architektonická kompozícia – koncept tu zohráva klúčovú úlohu. A aj práve pre ňu je park v Piešťanoch unikátny.

Choré a prevádzkovo nebezpečné stromy, stromy s nízkou vitalitou a výplňové (dočasné) stromy je potrebné kontinuálne odstraňovať a nahradzovať novými, aby bola zachovaná trvalá súslednosť vývoja objektu. Zásahy je potrebné realizovať so zreteľom na architektonickú kompozíciu objektu a jeho historický vývoj.

V parku by mali byť rovnomerne zastúpené všetky vekové štádia stromov. V mestskom parku úplne chýba mladé vekové štádium stromov, tzn. nie je zastupená mladá generácia, ktorá v budúcnosti bude tvoriť drevinnú kostru parku. Aby sme zachovali park aj pre nastávajúce generácie, je potrebné kontinuálne odstraňovať stromy v zlom zdravotnom stave a s nízkou vitalitou, prevádzkovo nebezpečné a tzv. dočasné výplňové dreviny, ktoré už neplnia svoju funkciu. Zároveň je potrebné zakladať nové vysadby z domácich kostrových drevín. Prvky, ktoré sú v rozpade je potrebné obnovovať.

Projekt obnovy parku pristupuje k riešeniu komplexne, zohľadňuje vyššie uvedené skutočnosti a zachováva v maximalnej možnej miere všetky hodnotné stávajúce dreviny. K odstráneniu sú navrhované stromy v zlom zdravotnom stave s nízkou vitalitou a z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti. V súvislosti s novou koncepciou usporiadania parku z víťazného návrhu súťaže obnovy parku (obnova hlavnej promenády vedúcej od Kursalonu k fontáne s novým reprezentatívnym trvalkovým záhonom, rekonštrukcia ihrísk a výstavba objektu Zázemie športovíst) tiež z dôvodu kompozičného.

K odstraňovaniu drevín z dôvodu kompozičného bude pristúpené, až keď bude daný zámer aktuálny, teda bude sa pripravovať jeho realizácia. Tvorca parku musí uvažovať v širších súvislostiach a byť tak trochu vizionár, ktorý má predstavu, ako bude park vyzerať aj za 100 či 200 rokov. Musí pracovať s drevinami kontinuálne, dosadzovať, asanovať a neustále obnovovať. Iba tak je možné zabezpečiť park aj pre nasledujúce generácie.
Autori víťazného návrhu a projektovej dokumentácie:
Ing. Ivana Kucirkova, MSc., Ing. Dominika Letková, Ing. Klára Nepustilová a Ing. Eva Teplická

vizka-promenada